Comunicate / informare publică

Concurs de recrutare personal contractual

A N U N Ţ

Muzeul Municipal Câmpulung – instituţie a administraţiei publice locale, cu sediul în Câmpulung, Str. Negru Vodă nr. 119, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de:

1. Arheolog debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului

2. Restaurator debutant în cadrul Compartimentului Conservare – Restaurare

3. Muzeograf IA în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului

Condiții generale de participare la concurs:

-               candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. pentru postul de arheolog debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului:

-              studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările istorie sau arheologie;

-              cunoştinţe limbă engleză, nivel mediu; verificarea se va face in cadrul probei scrise;

-              cunoştinţe de operare PC nivel de bază sau perfecţionări/specializări dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat ECDL Start.

2. pentru postul de restaurator debutant în cadrul Compartimentului Conservare – Restaurare:

-              studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările: arte plastice, arte decorative, design, conservare si restaurare, arta murala, ceramică-sticlă-metal, arte textile-design textil, modă – design vestimentar, scenografie si eveniment artistic, design ambiental, arta monumentala, arta sacră;

-              cunoştinţe limbă engleză, nivel mediu; verificarea se va face in cadrul probei scrise;

-              cunoştinţe de operare PC nivel de bază sau perfecţionări/specializări dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat ECDL Start.

3. pentru postul de muzeograf IA în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului:

-              studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările: istorie, arheilogie sau muzeologie;

-              cunoştinţe limbă engleză, nivel mediu; verificarea se va face in cadrul probei scrise;

-              vechime în specialitatea studiilor: 6 ani şi 6 luni.

-              cunoştinţe de operare PC nivel de bază sau perfecţionări/specializări dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat ECDL Start.

-              perfecţionări/specializări în domeniul muzeologiei dovedite prin deţinerea unei/unui diplome/certificat de participare la un curs în acest domeniu.

Concursul se desfăşoară la sediul Muzeului Municipal Câmpulung din Str. Negru Vodă nr 119, Câmpulung, jud. Argeș, după cum urmează :

-      dosarele de înscriere se vor depune în perioada 15.07 - 28.07.2015, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-15.00, la Compartimentul Contabilitate – Resurse Umane, mezanin;

-      rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Muzeului Municipal Câmpulung, și pe pagina de internet a acestuia, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;

-      proba practică – testarea cunoştinţelor de operare PC, în cazul celor care nu deţin un certificat/atestat ECDL Start, are loc în data de 10.08.2015, ora 9,00;

-      proba scrisă – are loc în data de 10.08.2015, ora 10,30;

-      proba de interviu – are loc în data de 13.08.2015, ora 10,30;

-      comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi al menţiunii admis sau respins prin afişare la sediul Muzeului Municipal Câmpulung şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. Sunt declarați admiși la proba scrisă și proba de interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte;

-      in cadrul probei scrise se va face si verificarea cunoștințelor de limba engleza;

-      se pot depune contestaţii după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, probei scrise și interviului;

-      soluţionarea contestaţiilor la fiecare probă (selecţia dosarelor, probă scrisă, interviu) se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

-      rezultatele finale se afişează la sediul Muzeului Municipal Câmpulung, precum şi pe pagina de internet a acestuia, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă a concursului. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba de interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu :

-      cerere de înscriere la concurs (se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs);

-      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

-      carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-      curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografiile la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante sunt anexate la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0374975941 şi pe site-ul Muzeului Municipal Câmpulung la adresa : www.muzeulcampulung.ro

 

 

Director

Alexandru OPREA

 

 

Bibliografie arheolog debutant

Bibliografie muzeograf IA

Bibliografie restaurator debutant