Comunicate / informare publică

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Muzeograf IA

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel – instituţie a administraţiei publice locale, cu sediul în Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 119, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de Muzeograf grad profesional IA în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului.

 

Condiții generale de participare la concurs:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-              - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările: istorie, arheologie sau muzeologie;

-              cunoştinţe limbă engleză, nivel mediu; verificarea se va face in cadrul probei scrise;

-              vechime în specialitatea studiilor: 6 ani şi 6 luni.

-              cunoştinţe de operare PC nivel de bază sau perfecţionări/specializări dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat ECDL Start.

perfecţionări/specializări în domeniul muzeologiei dovedite prin deţinerea unei/unui diplome/certificat de participare la un curs în acest domeniu.

Concursul se desfăşoară la sediul Muzeului Municipal Câmpulung din Str. Negru Vodă nr 119, Câmpulung, jud. Argeș, după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune în perioada 06-17.06.2016, după următorul program: de luni până vineri între orele 10:00-15:00, la Compartimentul Contabilitate – Resurse Umane, mezanin.

 

Detalii aici

Descărcați bibliografia de concurs de aici